Archivi

A TIA CHI RIRI

Una poesia di Vito Colomba:

A tia chi riri
Io mancu ti viu
Né penso li tu nobili smurfiati.

Tu rici chi si cristianu
Ma io mancu ci criu
E mancu sacciu si siti vattiati.

Pariti du ligna ‘ncavigghiati
Comu tanti sacchi ammazzarati.

Io sugnu rozzo
Ma sacciu pinsare
Sacciu lu me tempo comu l’aiu a passare.

Scrissi stu film pi diletto meu
E canali cincu si complimentau
Persone intelligenti, dico io, e di cultura

Ma chi mi ni futtu di li muddricheddre
Si gh’io a lu me lato c’aiu li vastedde.

E un vu scurdate
Io sugnu sempre Vitu
E ora vi salutu
In tutta Italia sugnu canusciutu.

Annunci

SERAFINO CULCASI, POETA SATIRICO PACECOTO

Peggiu di l’armali

Un liuni pinzau na matina,
Lassari la foresta e la so tana,
Avennu fami di la carni umana.
Versu lu paisi s’avvicina,
Pinzannu di mangiari nquantità,
Facennu straggi di l’umanità.

Ci dissi la vulpi ntelligenti:
Liuni votatitnni, dunni vai?
Cu sta mudirnità tu non lo sai
Chiddu chi succeri tra la genti.
C’è cchiù serietà nta la furesta
Chi l’omini, li donni e picciriddi
Cu st’epuca si mangianu tra iddi.

Lu turista

Lu turista chhi gira pi lu munnu
Nni cunta nta li Nazioni chiddu chi fannu:
In Germania pi la meccanica nun c’è funnu,
In Svizzera pi l’ossigenu chi hannu,

In Somalia pi li banani chi ci sunnu,
In Russia c’è la nivi tuttu l’annu,
In Italia ch’è un luogo di sapienti,
Unu travagghia e deci fannu nenti.

Munnu scilliratu

Poviru nicu misiru ed afflittu
’Nta stu munnu chi nasci a fari,
Manci picca, tintu, malirittu,

Nuddu chi ti veni a cunzulari,
T’affanni la to vita, ti cunzumi
Comu lu pappagghiuni ‘nta lu lumi.

TEMPU

Tempu

Armu putia.
Aju la truvatura
e li carti in regula p’aggigghiari:
licenza, si capisci
un magasenu
e na vitrina
a jornu
cu la nzigna

“ Accattu e vinnu tempu
tempu vecchiu . “

Time

I am setting up shop.
I’ve found my hidden treasure
I have the wherewithal to reap success:
a license, of course
a warehouse
a display window
rented daily
with a sign

“ I buy and sell time
old time. “

Die Zeit

Ich eröffne ein Geschäft.
Ich habe die zündende Idee
Und die notwendigen Fähigkeiten
Um Fuss zu fassen:
Die Genehmigung, natürlich
Der Laden
Und das Schaufenster
Mit der Aufschrift:

“ Ich Kaufe
und verkaufe die Zeit ,
vergangene Zeit . “

 

‘U CUFUNI

Preparate il cufune, mettetelo al centro della stanza e accendetelo. Radunate la famiglia e leggete, lentamente, queste due poesie sul cufune, per secoli protagonista nei freddi e per fortuna brevi inverni trapanesi.

CUFUNE_2

Vincenzo Adamo: ‘U cufuni

Vecchi  e picciotti ‘n circulu a parlari
quannu lu ‘mmernu jia pi riggidiri
tinianu lu cufuni pi quariari,
vicinu e si passavano li siri.

Supra ‘u cufuni, lu circu a vardari
lu ranni focu chi ghia a ‘ncinniriri
robbi vagnati misi ad asciugari
fin quannu cc’era ancora soccu riri

‘U cufuni cu li  tizzuna ardenti
rava ristoru ‘n casa e ‘n ogni lettu
quariava omini giusti e prepotenti
ognunu di lu friddu era protettu.
Vasu ri crita nun vali cchiù nenti
pigghiaru peri ‘a stufa e‘u caminettu.

CUFUNE_1

Alberto D’Angelo: Li termosifuna

Si, certu, li termusifuna
dunanu un caluri tuttu paru:
a casa addiventa un paraddisu
e poi stari ‘n cammisa o c’u piggiama.

Si pensu a lu circu c’u cufuni
a balanza abbucca di ‘sta banna!
Però, a ‘ddi tempi, pi chiddu chi riordu,
friddu di jornu nun ci n’era:

u friddu si sintia si ti curcavi
quann’arrivava l’ura di lu lettu.
Perciö, a cunti fatti, lu cufuni
era chiù conomicu e abbastava.

Grazie a Enyo per le fotografie

A LA BACICIA

Disclaimer: la lettura di questo articolo è consigliata ad un pubblico adulto. Esci subito se non sei interessato. Non dire che non ti avevo avvertito!

Non possiamo certo congedarci da Calvino senza leggere un’ode dedicata alla Bacicia, sua geisha preferita.

A LA BACICIA
CELEBERRIMA BUTTANA

Ti sia propizia Veneri,
Amabili Bacicia,
Di l’omini delizia!
Cunfortu d’ogni Cicia!

Nun vanti cchiù la Grecia
La sua famusa Frini…
‘Na mossa di ssi natichi…
Addiu Greci e Latini!

Oh sticchiu inestrudibili!
Oh fonti di duciura!
Unni li Grazj sparginu
Futtarri modi ogn’ura!

Ti saluta e ti venera
Lu stissu Diu Priapu,
E pi tri voti scoppula
Lu machinusu capu.

L’orti di la tua Patria
In grazia tua cunsola,
Già fatti abbunnantissimi
Di porri e di citrola.

O sticchiu di lu zuccaru
Milli voti cchiù duci!
Unni lu meli formanu
Li graziusi puci.

Chi si l’api raccogghinu
Lu bellu d’ogni ciuri,
D’ogni sticchiu raccogghinu
Li puci lu sapuri.

E dda poi pirculannulu,
Nni formanu dda vrisca,
Chi d’ogni sticchiu amabili
Cunteni in se la mmisca.

Cussì, mentri di futtiri
Mi crju una picciotta,
Nni futti centumila
E ‘ntra ‘na stissa botta.

Gilusa nn’è ogni fimmina,
Gilusa e mmidiusa;
Ma tu triunfa e sprezzali,
Bacicia graziusa.

Chiancinu, si disperanu
Li poveri mugghieri,
S’affannanu, si ‘mpestanu,
Sù fatti tanti feri.

Nun sannu chi si perdinu
Li maritali botti,
Li mariti ci tornanu
Di futtiri cchiù dotti.

Alcuni allicca-ciauri
Di cori romanzischi,
Si cridinu sensibili
E chi ‘un l’attrappi o pischi;

E in tonu tuttu enfaticu
Deploranu li mali
Chi fa lu futtisteriu
Chiamannuci brutali.

Di ventu poi si pascinu
Chissi cori di tarpa,
Si cridinu di futtiri,
Si toccanu ‘na scarpa.

O ss’animi di suaro!
Pi ‘un dirici minchiuni:
Oh di ssu sticchiu bacchiaru
Tastassiru un vuccuni!

Chi ‘nnamurata e spasimi!
Chi lastimi! Chi picchi!…
Cu sei tarì strafuttiri
La gioja di li sticchi!

Invanu si rizzelanu
L’austeri magistrati:
Cu quali forza astutanu
Li cazzi quadiati?

Cui cc’è chi po’ accustariti
Pri fariti ‘n’offisa?
Cui ti lu tocca un gniditu
Senza la michia tisa?

E poi quali politica
Livari in società

Cui ci dà motu ed anima,
Cui forma li cità?

La gioventù cchiù stupida
Lu futtiri sminchiuna:
Un omu granni chiamasi
Omu cu li cugghiuna.

Profani chi ‘un cumprienninu
Lìarcani di natura
Pri cui ogni cosavegeta
Si riproduci e dura.

Nun sannu no chi ogni essiri
Si aggira ‘ntra stu pernu
E chi li munni duranu
Pri un futtisteriu eternu.

Futti lu suli, Cinzia,
L’acqua, la terra futti;
Futti lu mari, l’aria,
Lu focu futti a tutti.

Futtinu l’ervi, l’arvuli,
Oceddi, feri, pisci,
All’omu poi lu futtiri
Pirchì si pruibisci?

Futti, Bacicia, futtiti;
Scialati ssu sticchiazzu,
S’arrapa, cerchi ammatula
Pri caritati un cazzu.

Sicuramente torneremo a parlare di Calvino, ma per il momento questa breve serie di articoli a lui dedicati si conclude qui…

GIUSEPPE MARCO CALVINO, POETA E PORNOGRAFO (2)

Disclaimer: la lettura di questo articolo è consigliata ad un pubblico adulto. Esci subito se non sei interessato. Non dire che non ti avevo avvertito!

Ed eccu accuminzau
Lu jocu di li cani.
Vasanu,
Strincinu,
Fricanu,
Muncinu

LU TRIUNFU SUPRA LU MUNNU, LA CARNI E LU DIMONIU

Ad un Calvino dottor Jekyll che scriveva elegie corrispondeva un Calvino Mr. Hyde, poeta lubrico, che traeva ispirazione dai postriboli. Li conosceva bene, ed erano la sua grande passione. Per Calvino solo al loro interno si può trovare l’amore, quello vero, finalizzato alla soddisfazione sessuale, che comincia e finisce tra quelle mura e che qualsiasi relazione affettiva inevitabilmente infiacchisce. Cominciò a frequentarli forse dopo una cocente delusione patita da giovanissimo. Il suo stile, però, sembra il meno adatto a descrivere quell’ambiente.

E perché, se morir deggio
Tanti affanni e tante cure
E una vita di sventure
Imprecarmi nel pensier?

Non sembra Parini? Invece è proprio lui! Ma man mano che passa il tempo, dal suo calamaio esce il Parini ed entra il Calvino più genuino. Abbandona il tosco fosco e usa la parlata popolare, più adatta ad esaltare la forza dell’eros atavico. Amava le prostitute e ne ha fatto il soggetto di molti suoi versi, che però non pubblicò mai, forse per mancanza di un editore o più probabilmente perchè le considerava solo un divertimento e non all’altezza delle poesie “serie”, quelle scritte in italiano. Le Poesie Scherzevoli, così si chiamò questa raccolta, furono pubblicate clandestinamente solo nel 1900, ben 67 anni dopo la sua morte, da un gruppo di non meglio identificati anarchici trapanesi. Nel frontespizio si legge “Tipografia Sociale – Palermo”, ma era solo un espediente per sfuggire la censura. In realtà furono stampate a Trapani.

In esse Calvino è allegro e spensierato, come ne Lu futtiri a volu:

Futti a volu lu passaru, e lu gaddu;
Futti a volu lu merru, e lu cardiddu;
Ma vidi comu futti lu cavaddu,
Chi un’ura si ci strica miatiddu!
Si ‘nta lu sticchiu nun ci fai lu caddu,
Si nun t’arriva ‘ntra l’ossu pizziddu,
Si ‘un ti lo scorciu tuttu, e ‘un ti lu speddu,
Chi gustu ci avirrà ssu sticchiareddu?

Che differenza tra il primo Calvino delle Elegie, artificiale e falso, il secondo dove invece è autenticamente lui!

Ne Lu pueta ‘mbriacu ‘ntra lu ‘nchiudituri, Il poeta ubriaco al bordello, non è difficile riconoscere il protagonista:

Haiu giratu la Magna e la Spagna,
Supra lu sticchiu m’è fattu la tigna;
Sangu nun mi nn’attrova cui mi sagna,
Mi jucai pri lu sticchiu e casi e vigna.
Lu me’ forti è lu sticchiu e la cucagna,
Mentri m’assisti sta minchia firrigna;
Prima chi m’addiventa ‘na lasagna.

Il tema di fondo, se così possiamo dire, delle Poesie Scherzevoli è la contrapposizione tra la natura benevola, che elargisce il sesso e la morale corrente che lo condanna. Le sue considerazioni sono affidate ai filosofi: Lu  filosofu bazzarruni, Lu filosofu garrusu, Lu filosofu minaturi, Lu futtituri filosofu. In esse si esaltano il coito, la sodomia, l’omosessualità, la masturbazione, espressioni di sessualità libera e selvaggia.

L’occhi appena si ‘npannanu,
La vucca si ‘nsirragghia,
Cumincia la battagghia,
E affunciu unni và và.

Lu filosofu pintutu, è l’ultima poesia con protagonista un filosofo che alla fine si pente della sua condotta scellerata e giura alla moglie di cambiare vita. Sembra che a parlare sia proprio lui…

Addiu cazzu, addiu culu, e addiu sticchiu!
Vogghiu fari ‘na vita ritirata;
Voggh’esseri la corda cu lu sicchiu
Cu dda fissa, chi Diu m’ha distinata.

Promettu e giuru a ssu sulu virticchiu
Fidi in eternu sta santa jurnata;
Chi pozz’essiri surdu, ciuncu e mutu,
Si sti cugghiuna nun ci appennu in vutu.

E poi segue un profluvio di buoni propositi. Peccato che la descrizione delle rinunce promesse non fa altro che screditare quel ritorno all’ordine coitale e coniugale.

Sucuna, lingua e lingua e dd’autri cunti,
Ddi muzzicuna di n’arma arraggiata,
Ddi funciari ‘ntra ddi minni junti
Comu si farria la sapunata

Munciri li cugghiuna? senza mai!
Sucariti la minchia?… un cazzu.. a cui!…
Vasari sticchiu, alliccari… minchiuni!…
Matri mia, chi schifiu!… chi piccatuni!…

Basta chi sarvu l’arma, e mi nni futtu.

Non è un filosofo qualunque che parla. E’ proprio lo stesso Calvino!

E non ci sono tabù o argomenti vietati. Qualsiasi cosa è ammessa: non si salvano né Maria Antonietta di Francia, “un po’ puttanella”, che, sebbene gracilina, riesce a sfiancare un dotato cavaliere, né la baronessa Fissacara, a cui dedica un epigramma spiegandoci, ma non ce ne sarebbe bisogno!, il perché del soprannome. Nel Trionfu ci parla della “masturbazione dei defunti” ogni primo lunedi del mese, e non sfugge alla sua penna nemmeno un angelo sporcaccione che vuole approfittare della morte di una badessa.

Facennu scatta scatta a lu minchiuni,
Si nni ‘celu la spusa di Diu;
Davanti lu gran tronu addinucchiuni
Lu sticchiu sanu tutta leta offriu.

Ma un anciulazzu, ch’era marpiuni,
Lu jditu a pruvarlu ci trasiu,
Ed idda affruntatizza cu ragiuni,
Strincennusi ‘ntra un pugnu si cugghiu.

Lu diavulu però si nni ridia,
Di facci e facci ci facia lu piditu;
Li ‘mbrogghi di dd’armuzza li sapia.

E ‘un ridia a tortu la bestia ffuttuta,
Chi cazzu ci pruvava cu lu jditu?…
Di jditu è futtuta, e strafuttuta.

Chissà, se avesse pubblicato lui stesso queste sue poesie, forse oggi sarebbe lui il sommo poeta, e Calvino e la Bacicia sarebbero famosi quanto Dante e Beatrice…

Per ironia del destino, nel 1872, ancora prima che le Scherzevoli venissero pubblicate, l’amministrazione trapanese gli dedicò una via, la Strada Pagghia, oggi via Poeta Calvino, dove sorgevano delle famose case di tolleranza, chiuse una cinquantina d’anni fa dalla legge Merlin. Ma è veramente un caso?